Algemene Voorwaarden

Algemeen:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Facetime Beek en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn dan zal dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend zijn.
 • Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling informeert Facetime Beek de cliënt over de ter zake geldende prijs.
 • De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Facetime Beek. Op verzoek van de cliënt zal een kopie van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

Verplichtingen van client

 • De cliënt dient bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk door te geven aan Facetime Beek doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, kan Facetime Beek 50% van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
 • Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Facetime Beek de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het hele honorarium berekenen.
 • Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Facetime Beek de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.
 • Facetime Beek dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Indien het binnen deze 24 uur gebeurt dan dient hier een geldige reden voor te zijn.
 • Door opdracht te geven aan Facetime Beek tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
 • Alle opdrachten van cliënt aan Facetime Beek worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 • Door opdracht te geven aan Facetime Beek verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
 • Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

 

Aansprakelijkheid:

 • Op Facetime Beek rust een inspanningsverplichtingen, dat wil zeggen dat de Facetime Beek de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.
 • Ondanks dat Facetime Beek haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 • Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 • Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Facetime Beek dit (medisch) niet verantwoord vind mag permanente make-up salon deze nabehandeling weigeren.
 • Facetime Beek is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Facetime Beek niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • Facetime Beek is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
 • Voor het geval Facetime Beek aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Facetime Beek voor de desbetreffende levering  en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 • Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Facetime Beek ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.
 • Facetime Beek behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds aan te passen. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en/of op de website vermeld.

 

Betaling:

 • Facetime Beek vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld deze ook aan de client. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zoals in de beschrijving omschreven staat.
 • Betaling aan Facetime Beek dient de cliënt direct na afloop van de behandeling te voldoen. Indien de client een bankoverschrijving wenst, dient de betaling voor aanvang van e bahandeling op rekening van Facetime Beek te zijn bijgeschreven.

 

Garantie:

 • Facetime Beek  gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • Facetime Beek is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

 

Beschadiging en diefstal:

 • Facetime Beek heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
 • Facetime Beek meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

 

Klachten:

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking telefonisch en op verzoek schriftelijk gemeld worden aan Facetime Beek, en zal de Facetime Beek cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.
 • Facetime Beek zal klachten afdoende onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Recht: 

 • Op elke overeenkomst tussen Facetime Beek en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Facetime Beek is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.